วาระการดำรงตำแหน่ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วาระของคณะกรรมการบริหารกองทุน

         คณะกรรมการบริหารกองทุน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี (นับจากวันที่ สปสช.ออกคำสั่งแต่งตั้ง) หากคบ ๒ ปีแล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรมการใหม่
ให้คณะกรรมการที่ครบวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ทันที

         กรณีที่กรรมการในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ สภาเทศบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างโดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

         สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดเทศบาล (กรณีได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง) หากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่าว ถือว่าเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง ดังนั้นจึงไม่ต้องส่งรายชื่อมาขอรับการแต่งตั้งอีก

         นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการที่มาจากการคัดเลือก พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

         1. ตาย
         2. ลาออก
         3. ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรือาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
         4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
         5. เป็นบุคคลล้มละลาย