ประวัติการจัดตั้งกองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ประวัติการจัดตั้งกองทุนหลังประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปัจจุบันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีสำนักงานตั้งอยู่ ถนนบุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

มีพื้นที่ 195.49 ตารางกิโลเมตร  มีชุมชนย่อย 65 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย
1.ตำบลชมพู
2.ตำบลปงแสนทอง
3.ตำบลพระบาท 
4.ตำบลกล้วยแพะ
มีจำนวนประชากร 60,649 คน
จำนวนครัวเรือน 17,761 ครัวเรือน

 

ด้านการสาธารณสุข
 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งอยู่เขตเทศบาลฯ จำนวน  7 แห่ง ได้แก่
1.รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า
2.รพ.สต.บ้านฟ่อน
3.รพ.สต.แม่กืย
4.รพ.สต.บ้านกาด
5.รพ.สต.กล้วยม่วง
6.รพ.สต.กล้วยแพะ
7.รพ.สต.โทกหัวช้าง

ด้านการศึกษา
        เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่มีสถานศึกษาในสังกัด แต่ได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ 12 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 จำนวน 13 แห่ง
2.โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา (โรงเรียนปงแสนทอง)
3.โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา (โรงเรียนสารพัดช่าง)
4.โรงเรียนพาณิชยการเอกชน  (โรงเรียนแลมป์เทค)
5.มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ โยนกลำปาง)
6.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
7.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบจำนวน 12 แห่ง

ความเป็นมาของกองทุน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553)