6.สนับสนุนฯตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ประเภทที่ 6 สนับสนุนฯตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ