งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี2560

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 818
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะจัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้หลักการ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างกระแสการสร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

กำหนดการจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นการลงทะเบียน และในเวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดโดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กิจกรรมภายในงาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ประกอบด้วย การแสดงโชว์ รำมวยไทย จากโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา, ทอล์คโชว์ในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” โดยอาจารย์ สุดปฐพี  เวียงสี, การแสดงโชว์ รำไทลื้อ จากชุมชนบ้านกล้วยหลวง, การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการประกวดซุ้มนิทรรศการนวัตกรรมสุขภาพ

ในการนี้ เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวน ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานมหกรรมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ไฟล์ภาพประกอบ

S__2523149.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ