ระเบียบ/กฎหมาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๕๕
 
     ด้วย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น  เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  ตลอดจนมีระเบียบรองรับการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
 
    ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร           พ.ศ. ๒๕๕๕”
    ข้อ ๒  ให้ยกเลิกระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๕๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ฉบับนี้แทน
   ข้อ ๓  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
   ข้อ ๔  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
   ข้อ ๕  ที่ตั้ง  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 
หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป
  ข้อ ๖  ในระเบียบนี้

   (๑) “เทศบาล” หมายความว่า  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล     ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
  (๒) “สภาเทศบาล” หมายความว่า  สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
  (๓) “กองทุนหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
   (๔) “คณะกรรมการ”    หมายความว่า   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 (๕) “สถานบริการ”      หมายความว่า    สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย  หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม
  (๖) “หน่วยบริการ”    หมายความว่า     สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
 (๗) “ สถานบริการทางเลือก ”  หมายความว่า  สถานบริการของเอกชน  เช่น  โรงพยาบาลเอกชน  คลินิกเอกชน  หรือสถานบริการเอกชนอื่น ๆ 
 
หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
  ข้อ ๗  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข  ของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น  รวมทั้งสถานบริการทางเลือก  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตสำหรับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน
  ข้อ ๘ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
  ข้อ ๙ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
  ข้อ ๑๐ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง   เขลางค์นครให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น  และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย
  ข้อ ๑๑ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่  โดยการบริหารจัดการอย่างมี     ส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่
 
หมวดที่ ๓
สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 ข้อ ๑๒  สมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  (๑) มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
  (๒) เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  ข้อ ๑๓  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกอบด้วย
  (๑) นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร   เป็นประธานกรรมการ
  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่   จำนวน  ๒  คน   เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน  ๒  คน เป็นกรรมการ
  (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่   เป็นกรรมการ
  (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  ๒  คน 
เป็นกรรมการ
  (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง
                         จำนวนไม่เกิน  ๕  คน      เป็นกรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการและเลขานุการ
  การคัดเลือกกรรมการ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  ให้กรรมการประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่  ซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่  จำนวน ๒ คน
   การแต่งตั้งคณะกรรมการในกรณีหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่  หมายถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นกรรมการบริหารกองทุนโดยตำแหน่ง  ทั้งนี้จำนวนกรรมการต้องเท่ากับจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาล
   การคัดเลือกกรรมการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ และผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน คัดเลือกกันเองให้เทศบาลจัดประชุม เพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเอง ด้วยวิธีการที่เห็นสมควร  เพื่อให้ได้กรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว้
 ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี  (นับจากวันที่ สปสช. ออกคำสั่งแต่งตั้ง)
ข้อ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อยู่ในตำแหน่งครบวาระสองปีหรือ   พ้นจากตำแหน่งแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพขึ้นใหม่               ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง อยู่ในตำแหน่ง  เพื่อดำเนินการต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
 ข้อ ๑๖ กรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนในตำแหน่ง ตามข้อ ๑๓ (๒) (๕) และ (๖)  ว่างลง หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  ให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนในตำแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน (นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร) หมดวาระ  ให้ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแทน และหากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการโอน(ย้าย)  ให้ผู้ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการแทนโดยตำแหน่ง โดยไม่ต้องส่งรายชื่อไปขอรับการแต่งตั้งจาก สปสช.อีก
ในกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๑๓ (๓) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครเสนอญัตติเข้าสภาเทศบาลเมือง            เขลางค์นคร  เพื่อคัดเลือกผู้แทน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแทนในตำแหน่งที่ว่างลง
ทั้งนี้  ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตอบแทน

ข้อ ๑๗  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ครบกำหนดวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๔) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓  ) พ.ศ.  ๒๕๕๒   
(๕) พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  ตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓  ) พ.ศ.  ๒๕๕๒   
(๖) ต้องโทษจำคุกฐานกระทำความผิดในคดีอาญา  ยกเว้นการกระทำความผิดลหุโทษหรือกระทำความผิดโดยประมาท
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อ ๑๓ (๒)-(๕)
(๑๐) โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
หมวดที่ ๕
อำนาจหน้าที่
 
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
   (๑)บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
   (๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
   (๓) ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน  ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
   (๔) จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข  กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   (๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
   (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๑๙  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  โดยต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๒๐  กรณีประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน คนที่ ๑  หรือ รองประธาน คนที่ ๒  ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคราวนั้น  ตามลำดับ
ข้อ ๒๑  มีระเบียบวาระในการประชุม และในการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น
ข้อ ๒๒  มติที่ประชุมให้ใช้ฉันทามติ (ความเห็นพร้อม) เป็นเกณฑ์มากกว่าการตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมากบังคับ  หรืออาจจะใช้มติที่ประชุมเสียงข้างมากก็ได้ การลงมติให้กระทำโดยเปิดเผยหรือวิธีลับ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง ซึ่งถือเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๓  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ  ก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ข้อ ๒๔  คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานทำหน้าที่ตามบทบาทในคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งลงนามโดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ  แต่รับเบี้ยประชุมได้
ข้อ ๒๕  การจัดทำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงค้นคว้า โดยมอบให้ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนาม และรับผิดชอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง
ข้อ ๒๖  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการถือเป็นวาระประจำที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ-จ่าย และสถานะทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๒๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงานได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อวัน  โดยจะต้องเข้าร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง
 
หมวดที่ ๖
รายได้ หรือทรัพย์สินในกองทุน
 
 ข้อ ๒๘ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกอบด้วย
   (๑) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
   (๒) เงินสมทบจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
  (๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน
   (๔) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ทั้งนี้ เงินรายรับ ตามข้อ (๑) - (๔) ต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากกองทุน
 
หมวดที่ ๗
การบริหารงบประมาณ  การรายงานการเงิน
 
 ข้อ ๒๙ การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าด้วยแบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องแนวทางการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท.๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๑๐  ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓๐  บรรดาเงินรายรับในกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพให้นำส่งเข้าบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร” อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาลำปาง ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๑๐-๒-๙๘๐๓๑๑๔-๗  
ข้อ ๓๑  การรับเงินเข้ากองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็นเงินสดหรือการรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
ข้อ ๓๒  การรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในนามของคณะกรรมการ ให้กับผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือการรับเงินทางธนาคาร ให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐาน ส่วนการรับเงินสมทบจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐาน แล้วออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของงบประมาณ สำหรับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแบบขึ้นเอง
ข้อ ๓๓  ให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินและนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายในสามวันทำการธนาคาร นับแต่วันที่ได้รับเงิน
 ข้อ ๓๔  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอาจสั่งจ่ายเงินที่ได้รับตามข้อ ๒๘ ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการอนุมัติ ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อชุดสิทธิประโยชน์
(๒) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น หรือสถานบริการทางเลือก เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
(๓) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่ จัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
(๔) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการกองทุน หรือพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละสิบของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น
 ข้อ ๓๕  วิธีการจ่ายเงินกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายโดยการโอนผ่านทางธนาคาร
(๒) จ่ายเป็นเช็ค
(๓) จ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน
(๔) จ่ายเป็นธนาณัติ
ข้อ ๓๖  การจ่ายเงินตามข้อ ๓๔ ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทำได้
สำหรับรายจ่าย ข้อ ๓๔ (๔) อาจจ่ายเป็นรายโครงการหรือเป็นการจ่ายตามกิจกรรม เช่น การจัดประชุมกรรมการ การเดินทางไปประชุม สัมมนา แต่ทั้งนี้อย่างน้อยต้องมีกำหนดเป็นแผนงานไว้เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
  ข้อ ๓๗  การจ่ายเงินกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต้องมีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  ใบสำคัญรับเงิน  หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่คณะกรรมการกำหนด เก็บไว้ให้ตรวจสอบ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงิน
ข้อ ๓๘  ให้คณะกรรมการ  เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ ครั้งละ  ๒๐๐ บาท และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ให้ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม หรือปฏิบัติหน้าที่ ครั้งละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท
ข้อ ๓๙  ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาลำปาง  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง”
ข้อ ๔๐  การเปิดบัญชี ตามข้อ ๓๘ คณะกรรมการต้องมอบหมายให้ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก ๓ คน รวมเป็น ๔ คน  ร่วมกันลงนามในการเปิดบัญชี  สำหรับการเบิกจ่ายเงินจากบัญชี แต่ละครั้ง  ต้องให้กรรมการ ๒ ใน ๔ คน  ที่ร่วมกันลงนามเปิดบัญชีเป็นผู้ร่วมกันลงนามในการเบิกจ่ายตามจำนวนที่คณะกรรมการอนุมัติ
 ข้อ ๔๑  กรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำรองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๔๒  อำนาจการอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพมีดังนี้
  (๑) กิจกรรม ประเภทที่ ๑ – ๓ วงเงินอนุมัติให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๒) กิจกรรม ประเภทที่ ๔  วงเงินไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสามารถอนุมัติได้  โดยต้องนำเข้าแจ้งคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
ในกรณีที่วงเงินเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้อนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ข้อ ๔๓  การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้
  (๑) ให้บันทึกตามระบบบัญชีของเทศบาลที่ถือปฏิบัติโดยอนุโลม แต่ให้แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก ส่วนการจัดทำบัญชีรายรับ
  (๒) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ
  (๓) การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือได้รับเงินจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
   (๔) ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการรับเงิน-จ่ายเงินและเงินคงเหลือประจำเดือน    ประจำไตรมาส และประจำปีงบประมาณ
 ข้อ ๔๔  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดพิมพ์รายงานออกจากระบบออนไลน์เสนอประธานกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วจัดเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการเงิน ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทุกไตรมาส ภายในตามเวลาที่กำหนด
  ๑) ไตรมาสที่ 1 รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม  และจัดส่งให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ภายในวันที่ 10 มกราคม
   ๒) ไตรมาสที่ 2 รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนมกราคม-มีนาคม  และจัดส่งให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ภายในวันที่  10 เมษายน
   ๓) ไตรมาสที่ 3 รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนเมษายน- มิถุนายน  และจัดส่งให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ภายในวันที่  10  กรกฎาคม
   ๔) ไตรมาสที่ 4 รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนกรกฎาคม-กันยายน  และจัดส่งให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ภายในวันที่  10  ตุลาคม
ข้อ ๔๕  ทุกสิ้นปีบัญชี (เดือนกันยายน)  กองทุนต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยรายงานสรุปต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย  ๓  ส่วน  คือ
  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
   ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
   ส่วนที่ ๓ รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน
  รายงานสรุปนี้จัดส่งให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จำนวน ๑ ชุด  และเก็บไว้ที่กองทุนจำนวน ๑ ชุด 
ข้อ ๔๖ ลักษณะการจ่ายเงินกองทุน ก่อนมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๔องค์ประกอบ  คือ
   ๑) มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาเขต  เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
    ๒) มีงบประมาณที่ได้รับการสมทบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  หากมีการดำเนินงานต่อเนื่องในปีต่อไป  เทศบาลต้องจัดทำเทศบัญญัติอุดหนุนงบประมาณเข้ากองทุนเป็นประจำทุกปี
   ๓) มีระเบียบการใช้เงินกองทุน ที่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
   ๔) มีแผนงานหรือโครงการด้านสุขภาพที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 
ข้อ ๔๗ แนวทางการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าด้วยแบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕
 

หมวดที่ ๘
การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 ข้อ ๔๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประชุมสัมมนา  และการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างพื้นที่ ที่มีกองทุนต้นแบบในเรื่องต่างๆ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 
หมวดที่ ๙
การติดตามประเมินผล
 
 ข้อ ๔๙ ให้กองทุนมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนทุกปี ตามแบบประเมินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ครอบคลุม ๓ หมวด  คือ การบริหารจัดการกองทุน   การมีส่วนร่วม  และการสร้างนวัตกรรม
ข้อ ๕๐ ให้กองทุนมีการติดตามประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลการสำรวจมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
ข้อ ๕๑ การใดที่ไม่ได้กำหนดในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
ประกาศ   ณ   วันที่    ๑   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕