ผังคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 

 

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

นายศักดา  กันหาเวียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองปลัดเทศบาล)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

นายยงยุทธ์  วงค์วิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2


 

นพ.ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน
ผอก.โรงพยาบาลลำปาง
ที่ปรึกษากองทุนฯ
 

 

 

 
นายชาญยุทธ์  คำวรรณ์
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
ที่ปรึกษากองทุนฯ

นายธวัชชัย สุปินะ
ผู้แทนสภาเทศบาล
กรรมการ
 

นายประสิทธิ์ สีตาบุตร
ผู้แทนสภาเทศบาล
กรรมการ 

 

นางปณิตา  ศิริปภาดา
ผอ.รพ.สต.บ้านกาด
กรรมการ 
 

 

นางศรีวรรณ  ตันจูกูล
ผอ.รพ.สต.บ้านแม่กืย
กรรมการ 

 

 

   

นางสาวแสงดาว  จันทบ 
ผู้แทน อสม. (ประธาน อสม. ศรีหมวดเกล้า ๑) 
กรรมการ
 

 

 

นางพรรณี    ศรีสุข
ผู้แทน อสม. (ประธาน อสม. ไร่ข่วงเปา) 
กรรมการ

 

นายสุพงษ์  ปัญญสุโกสิงห์ 
ผู้แทนชุมชน (ประธานชุมชนหนองปล้อง) 
กรรมการ

นายสมเชียน  วงศ์ก่ำ
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนไร่สันติสุข)
กรรมการ

 

 
นางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์
ผู้แทนชุมชน (ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า)
กรรมการ
 
 
 
นางอมรา  ชัยสวัสดิ์
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนกล้วยม่วง)
กรรมการ
 

 

นางวิไลวรรณ  สูงติวงศ์
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
กรรมการ
 

นายจตุวัฒน์  ตุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กรรมการและเลขานุการ
 

 

นางสุกานดา  เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 

นายวนัช ชิวหรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ