ผังคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 

 

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

นายประสงค์  เรือนสอน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองปลัดเทศบาล)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  กุลธวงศ์วัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2


 

นพ.ธานี  ลิ้มทอง

ผอก.โรงพยาบาลลำปาง
ที่ปรึกษากองทุนฯ

 

 

 
นายบรรเทิง วสันทนา
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
ที่ปรึกษากองทุนฯ

 

นายธวัชชัย สุปินะ
ผู้แทนสภาเทศบาล
กรรมการ
 

 

 

นายพิชาญ อินสุข
ผู้แทนสภาเทศบาล
กรรมการ 

 

 

นางจำเนียร  วรรณารักษ์

หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ
(รพสต. ศรีหมวดเกล้า)
กรรมการ 

 

 

 

 
 
นางอมรรัตน์ ทิลาวงค์
หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ
(รพสต. กล้วยม่วง)
•กรรมการ 

 

 

   

 

นางสาวแสงดาว  จันทบ 
ผู้แทน อสม. (ประธาน อสม. ศรีหมวดเกล้า ๑) 
กรรมการ
 

 

 

 

นางพรรณี    ศรีสุข

ผู้แทน อสม. (ประธาน อสม. ไร่ข่วงเปา) 
กรรมการ

 

 

นายฉลาด  ฝั้นจักสาย
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนประสบสุข)
กรรมการ

 

นายสุพงษ์  ปัญญสุโกสิงห์ 
ผู้แทนชุมชน (ประธานชุมชนหนองปล้อง) 
กรรมการ

 

 

 

นายสมเชียน  วงศ์ก่ำ
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนไร่สันติสุข)
กรรมการ
 
 
 
 
นางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนย่าเป้า)
กรรมการ

 

 
นายสมศักดิ์   เสริมสุข
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนจอมเมือง)
กรรมการ

 

นายภาสกร  แก้วคำดี
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 

 
 
 
นางสุกานดา  เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ