คณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นพ.ธานี  ลิ้มทอง

ผอ.โรงพยาบาลลำปาง
ที่ปรึกษากองทุนฯ
 
นายบรรเทิง วสันทนา
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
ที่ปรึกษากองทุนฯ
 

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 

นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ปลัดเทศบาล)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  กุลธวงศ์วัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายพิชาญ อินสุข
ผู้แทนสภาเทศบาล
กรรมการ 

 

นายธวัชชัย สุปินะ
ผู้แทนสภาเทศบาล
กรรมการ

นางจำเนียร  วรรณารักษ์

หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ
(รพสต. ศรีหมวดเกล้า)
กรรมการ 
 

นางอมรรัตน์ ทิลาวงค์
หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ
(รพสต. บ้านกาด)
•กรรมการ 

นางสาวแสงดาว  จันทบ 

ผู้แทน อสม. (ประธาน อสม. ศรีหมวดเกล้า ๑) 
กรรมการ
 

  

นางพรรณี    ศรีสุข

ผู้แทน อสม. (ประธาน อสม. ไร่ข่วงเปา) 
กรรมการ

นายฉลาด  ฝั้นจักสาย
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนประสบสุข)
กรรมการ

นายสุพงษ์  ปัญญสุโกสิงห์ 

ผู้แทนชุมชน (ประธานชุมชนหนองปล้อง) 
กรรมการ

นายสมเชียน  วงศ์ก่ำ
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนไร่สันติสุข)
กรรมการ
 
นางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนย่าเป้า)
กรรมการ
 
นายสมศักดิ์   เสริมสุข
ผู้แทนชุมชน  (ประธานชุมชนจอมเมือง)
กรรมการ
นางสุกานดา  เอมะสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
 

นายภาสกร  แก้วคำดี
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ