โครงการ"ชุมชนปลอดภัย ต้านภัยโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่"รพ.สต.บ้านฟ่อน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 74
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ"ชุมชนปลอดภัย ต้านภัยโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่"รพ.สต.บ้านฟ่อน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0025.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0022.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0023.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0008.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0012.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0013.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0003.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0009.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0015.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0017.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0020.jpgชุมชนปลอดภัย ต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านฟ่อน_๑๙๑๒๒๓_0019.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ