Untitled Document
Untitled Document
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 
 
  
 
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ในวันนี้สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เดิม
Click Here to get Free Counter
เริ่มนับวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๔๙


โครงการติดตามดำเนินผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธา..
การประชุมผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้..
ภาพการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านต้า
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้..
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ ..
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพ..
กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
มอบเงินสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิต
โครงการปรับปรุงแลพฟื้นฟูสภาพดิน
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพ..
สนับสนุนเครื่องออกกำลังกายให้แก่ชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องออก..
มอบเบี้ยยังชีพและมอบบัตรประจำตัวประชาชน
เช้าวันนี้ 8 ตุลาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลาง..
เชิญรับฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีล่องสะเปาจาวบ้านฟ่อน  
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดตั้งศูนย์เพื่อนหญิงรับแจ้งเหตุ ให้การช่วยเหลือเด็ก และสตรี ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  มาแสดงตนยืนยันรับสิทธิ  ในการรับเบี้ยยังชีพของปีงบประมาณ 2559
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 
งานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำ
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายลำเหมือง ชุมชนบ้านกอกชุม  เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 
 
งานศูนย์เครื่องจักรกล  กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดำเนินขุดลอกขยายคลองส่งน้ำ ชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 
  

      ระวังสัตว์เลี้ยง-...
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
  

      โรคลมแดด
      >>> คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง
  
     
  

      โรคปากและเท้าเปื...
        คลิกอ่านบทความด้านล่าง >>>
  
  

      โรคพิษสุนัขบ้า
        โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรั...
  
  

      วันมาฆบูชา 2558 
ประวัติวันมาฆาบูชา  2558


  
  

      วันรัฐธรรมนูญ
       การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็...
  
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 7 )

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 7 )


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก


ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์ก่อสร้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์ก่อสร้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ความเคลื่อนไหว 7 วันย้อนหลัง
รายการ
จำนวน