คณะอนุกรรมการกองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ  ประกอบด้วย

                   ๑.๑ นายธาราเงิน  จันทร์คำ                                                      ประธานกรรมการ

                   ๑.๒  นายประสงค์  เรือนสอน                                                    รองประธานกรรมการ

                   ๑.๓ นายเดชวิทย์   หล้าปาวงศ์  (ผอ.รร.บ้านฟ่อน)                       กรรมการ

                   ๑.๔นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า     (สมาชิกสภาเทศบาล)                  กรรมการ

                   ๑.๕ นางกัญญาณัฐ  ปินตาสาย (รพ.สต.กล้วยแพะ)                      กรรมการ

                   ๑.๖ นางปณิตา   ศิริปถาดา      (รพ.สต.โทกหัวช้าง)                     กรรมการ

                   ๑.๗ นายสยาม  เรนทอน         (รพ.สต.กล้วยม่วง)                        กรรมการ

                   ๑.๘ นางดิเรก  วังราษฏร์          (รพ.สต.บ้านฟ่อน)                        กรรมการ

                   ๑.๙ นายสมศักดิ์  เตชะอุ่น        (รพ.สต.บ้านแม่กืย)                      กรรมการ

๑.๑๐ นางสาวนพพร  ยศแก้วอุด (ประธาน อสม.หนองวัวเฒ่า)        กรรมการ

๑.๑๑ นางสาวไพรินทร์  บุญตั้ง  (ประธาน อสม.แม่กืย)                   กรรมการ

๑.๑๒ นางศรีนวล   ปวนปันวงศ์  (ประธาน อสม. บ้านกาศเมฆ)        กรรมการ

๑.๑๓ นางสายฝน  โนปิง           (ประธานชุมชนกล้วยกลาง)           กรรมการ

๑.๑๔ นายสุริยา   ชุ่มอินทร์จักร  (ประธานชุมชนหมอสม)                กรรมการ

๑.๑๕ นางสุกานดา  เอมะสุวรรณ                                                  เลขานุการ

๑.๑๖ นายภาสกร  แก้วคำดี                                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๑๗ นางสาวภัณฑิรา  ยะนาวงค์                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๑๘ นางสาวศศิวรรณ  วงศ์มณีทอง                                            ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๑๙ นายบริพัฒน์   คำศรีวรรณ                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๒๐ นางสาวประภารัศมิ์   เป็งวัน                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการ และให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ/สนับสนุนการจัดทำแผนงาน โครงการให้กับกลุ่มประชาชน/องค์กรชุมชนที่คิดริเริ่มขึ้นเอง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

๒. กลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมตาม แผนงาน/โครงการที่กลุ่มประชาชน/องค์กรชุมชน เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการกองทุน  เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

๓. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นรายแผนงาน/โครงการ และปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

๔. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

๒.๑ นางสุกานดา  เอมะสุวรรณ                                ประธานกรรมการ

๒.๒ นางปณิตา  ศิริปภาดา (รพ.สต.โทกหัวช้าง)               กรรมการ

๒.๓ นางกัลยาณี  ชุ่มสอน (ประธาน อสม.สันติภาพ)          กรรมการ

๒.๔ นายสมพงษ์  หาญเหมย  (สมาชิกสภาเทศบาล)          กรรมการ

๒.๕ นางสาวภัณฑิรา  ยะนาวงค์                               เลขานุการ

๒.๖ นางสาวประภารัศมิ์  เป็งวัน                                 ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. รับผิดชอบรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และจัดทำบัญชีการเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานหนักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. รับผิดชอบในการรับเงิน และนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนภายใน ๓ วันทำการ  นับแต่   วันได้รับเงินแทนกรรมการ

๓. จัดทำหลักฐานการเงิน  ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของกองทุน/ใบสำคัญรับเงิน และแบบบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณ/ใบยืมเงิน ตามรูปแบบที่คณะกรรมการเห็นสมควร  เพื่อประกอบการดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชี

๔. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามมติที่ประชุมก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

๕. จัดทำรายงานการรับเงิน – จ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีงบประมาณ และนำเสนอรายงานการเงินให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบทุกสิ้นเดือน

๖. รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร  หลักฐานด้านการเงิน และการบัญชี  เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ 

                 ๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล  ประกอบด้วย

                      ๓.๑ นายธาราเงิน  จันทร์คำ                                      ประธานกรรมการ

                      ๓.๒ จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์  แปงสาย (ประธานสภาฯ)                  รองประธานกรรมการ

                      ๓.๓ นางจำเนียร วรรณารักษ์ (รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า)                 กรรมการ

                      ๓.๔ นายศุภเดช  สีหล้า (รพ.สต.แม่กืย)                                กรรมการ

    ๓.๕ นางปณิตา  ศิริปภาดา (รพ.สต.โทกหัวช้าง)                      กรรมการ

    ๓.๖ นางอมรรัตน์  ทิลาวงษ์ (รพ.สต.กล้วยม่วง)                       กรรมการ

    ๓.๗  นางแสงเทียน  ถาคำฟู (รองประธานสภาฯ)                    กรรมการ

                       ๓.๘  นายพิชาญ  อินสุข (เลขานุการสภาฯ)                          กรรมการ

                       ๓.๙  นายสมยศ  โพธิ์ทอง (สมาชิกสภาเทศบาล)                     กรรมการ

                       ๓.๑๐  นายนาคิน  อินทะปัญโญ (สมาชิกสภาเทศบาล)              กรรมการ

                       ๓.๑๑  นายทนงริทธิ์  พรหมจำปา (สมาชิกสภาเทศบาล)            กรรมการ

                        ๓.๑๒  นายวันชัย  อินทะนัก (สมาชิกสภาเทศบาล)                  กรรมการ

                        ๓.๑๓  นายภวัต  ใจแก้วแดง (สมาชิกสภาเทศบาล)                  กรรมการ

                        ๓.๑๔  นายสมพงษ์  หาญเหมย (สมาชิกสภาเทศบาล)                กรรมการ

                        ๓.๑๕  นายไพบูลย์  โพธิ์ทอง (สมาชิกสภาเทศบาล)                  กรรมการ

                        ๓.๑๖  นายน้อม  สุวรรณวงค์ (สมาชิกสภาเทศบาล)                  กรรมการ

                        ๓.๑๗  นายจักรพงษ์  ธรรมใจ (สมาชิกสภาเทศบาล)                 กรรมการ

                        ๓.๑๘  นายศุภกิจ  หอมแก่นจันทร์ (สมาชิกสภาเทศบาล)            กรรมการ

                        ๓.๑๙  นายธวัชชัย  สุปินะ (สมาชิกสภาเทศบาล)                    กรรมการ

                        ๓.๒๐  นายปรีชา  บนปันเชื้อ (สมาชิกสภาเทศบาล)                 กรรมการ

                        ๓.๒๑  นายอ๊อด  ตาเต็มดวง (สมาชิกสภาเทศบาล)                   กรรมการ

                        ๓.๒๒  นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า (สมาชิกสภาเทศบาล)                กรรมการ

๓.๒๓  นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น (สมาชิกสภาเทศบาล)                   กรรมการ

๓.๒๔  นางกัลยาณี  ชุ่มสอน (ประธาน อสม.สันติภาพ)              กรรมการ

๓.๒๕  นางไพรินทร์  บุญตั้ง (ประธาน อสม.แม่กืย)                   กรรมการ

๓.๒๖  นางสาวสรินา  ราชกาวี (ประธาน อสม.ลำปางกลางตะวันตก)  กรรมการ

๓.๒๗  นางวิชนันท์  จุลบุตร                                            กรรมการ

๓.๒๘  นางพรพรรณ  หมื่นตาบุตร                                     กรรมการ

๓.๒๙  นายณัฐพล   ถาวร                                             กรรมการ

๓.๓๐  นายสุชาติ   จันต๊ะวงศ์                                          กรรมการ

๓.๓๑  นางสาวพัสณีย์  ไชยวรรณ์                                      กรรมการ

๓.๓๒  นายบริพัฒน์   คำศรีวรรณ                                     กรรมการ

๓.๓๓  นางสาวประภารัศมิ์  เป็งวัน                                    กรรมการ

๓.๓๔  นายกิติศักดิ์  น้อยเปียง                                         กรรมการ

๓.๓๕  นางชินาภา   คู                                                 กรรมการ

๓.๓๖  นายธงชัย  จันคง                                                กรรมการ

๓.๓๗  นายศุภโชติ  ป้อมบ้านต้า                                        กรรมการ

๓.๓๘  นายชยางกูร  น้อยปลูก                                         กรรมการ

๓.๓๙  นางสาวศิริพร  เครือฟู                                          กรรมการ

๓.๔๐  นายกฤตกร  ทองทิพย์                                          กรรมการ

๓.๔๑  นายภาสกร  แก้วคำดี                                           เลขานุการ

๓.๔๒  นางสาวภัณฑิรา ยะนาวงค์                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. จัดทำข้อมูลและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เบิกจ่ายจากกองทุน        ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๓. จัดทำแบบการสรุปผลการดำเนินงาน ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาส และประจำปีงบประมาณ       และรายงานให้ที่ประชุมทราบ

                 ๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

๔.๑ นางสกาวเดือน  เกตุแก้ว                                 ประธานกรรมการ

๔.๒ นางจำเนียร  วรรณารักษ์ (รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า)       กรรมการ

๔.๓ นางสาวกรรณิการ์  แก้วร่วมวงศ์                         กรรมการ

๔.๔ นางสาวภัณฑิรา  ยะนาวงค์                              เลขานุการ

มีหน้าที่

-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้ประชาชนทราบ ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ