อำนาจหน้าที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


 ๗.๑ บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 ๗.๒ รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนให่เป็นไปตามที่ สปสช.กำหนด
 ๗.๓ ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 ๗.๔ จัดทำข้อมูลและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๗.๕ จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอ สปสช.และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 ๗.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น